Pro obce – odpovědi na nejčastější dotazy


Dotazy týkajících se problematiky Nakládání s výkopovou zeminou :
Dotaz 8:Za jakých podmínek je možné využívat na povrchu terénu odpady, u kterých obsahy škodlivin překračují hodnoty uvedené v příloze č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.?
Odpověď 8:
Vyhláška 294/2005 Sb. umožňuje za stanovených podmínek využívat na povrchu terénu i odpady, u kterých jsou překročeny obsahy škodlivin stanovené v tab. 10.1 a 10.2 v příloze č. 10 k této vyhlášce. Podmínkami jsou odpovídající geologická a hydrogeologická charakteristika místa, splnění požadavků ustanovení § 12 odst. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb. (prakticky to znamená stanovisko orgánu ochrany lidského zdraví – např. Státní zdravotní ústav a stanovisko vodoprávního orgánu)) a konečně fakt, že upravené nejvýše přípustné hodnoty jsou stanoveny v provozním řádu příslušného zařízení.
Dotaz 7:Existuje nebo se připravuje prováděcí předpis k ustanovení § 2 odst. 1 písm. i/ zákona o odpadech? Jsou vytěžené zeminy vyňaty z působnosti zákona o odpadech? Jestliže jsou v režimu zákona o odpadech, je možné zeminy předat jiné osobě – stavební firmě?
Odpověď 7:
Dle výkladu MŽP i rozhodnutí soudu vyhlášku č. 294/2005 Sb. nelze chápat jako vyhlášku prováděcí k ustanovení § 2 odst. 1 písm. i/ zákona o odpadech. Do doby vydání nové vyhlášky je nutné se zeminami a hlušinami, stejně jako se sedimenty z říčních toků a vodních nádrží nakládat v souladu se zákonem o odpadech, tedy jako s odpady, na které se tento zákon vztahuje. Při jejich předání dalším subjektům platí co je již uvedeno výše. Buď mohou být předány osobě oprávněné k provozování zařízení ve smyslu § 14 odst. 1 zákona o odpadech nebo provozovateli zařízení, které není k nakládání s odpady určeno, ale odpady je v něm možné využívat jako náhradu vstupních surovin (§ 14 odst. 2 zákona o odpadech). V obou případech platí, že aby mohl být odpad využíván na povrchu terénu musí jeho vlastnosti odpovídat požadavkům stanoveným ve vyhlášce č. 294/2005 Sb.
Pokud jde o vydání respektive přípravu nové vyhlášky, krajskému úřadu není známo, že by její vydání bylo na pořadu dne.
Dotaz 6:Je možné, aby stavební firma při jejíž činnosti vzniká výkopová zemina předávala tento odpad investorovi stavby? Je investor oprávněnou osobou ve smyslu zákona o odpadech? Lze zeminu předat i jiné stavební firmě? Je možné zeminu využívat jako náhradu vstupní suroviny ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech? Může z výkopové zeminy (odpadu) jejím přetříděním vzniknout neodpad?
Odpověď 6:
Další postup nakládání se zeminami vzniklými při stavební činnosti je závislý na smluvním vztahu mezi investorem a stavební firmou. Jestliže ze smlouvy vyplývá, že zemina je stále ve vlastnictví investora, má postavení a povinnosti původce on. Jestliže je ze smlouvy zřejmé, že investor není vlastníkem zemin při stavbě vzniklých, je původcem se všemi povinnostmi stavební firma.
Dotaz 5:Je nutné zeminu považovat za odpad?
Odpověď 5:

Mohou nastat dva základní případy. a/ Jestliže se zeminou nakládá a dále ji využívá, byť třeba na jiné stavbě, stále ta samá stavební firma, při jejíž činnosti zemina vznikla, zemina se do režimu odpadů nedostane a zákon o odpadech se tak na ni nevztahuje. Odpadem není movitá věc, kterou její vlastník sám využije (viz definice pojmu odpad uvedená v ustanovení § 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění – dále jen zákon o odpadech).
b/ V případě, že zemina je předávána někomu jinému, a to i k využití, jedná se o zbavování se ve smyslu definice pojmu odpad. Znamená to tedy, že zemina se stane odpadem ve smyslu zákona o odpadech.

Dotazy týkajících se problematiky Platby za svoz komunálního odpadu v obcích :
Dotaz 4: Jak může obec postupovat při vybírání peněz od občanů za svoz komunálního odpadu?
Odpověď 4:
Od 1.1.2003 mají obce možnost volit mezi třemi různými způsoby platby za poskytované služby při nakládání s komunálním odpadem a platí, že obec může na svém katastrálním území stanovit pouze jeden způsob platby.

Dotazy týkajících se problematiky Ukládání nebo likvidace odpadů na soukromém pozemku :
Dotaz 3: Na jaký úřad se obrátit a jak postupovat v případech, kdy soused shromažďuje nebo spaluje na svém pozemku materiály, které svým charakterem patří k odpadům?
Odpověď 3:
Řešení situace je zejména v kompetenci obce, která své záležitosti ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) spravuje samostatně. Obec pečuje o svůj územní obvod, kdy v rámci této péče může ukládat povinnosti obecně závaznou vyhláškou (např. o místním systému nakládání s odpady, k ochraně životního prostředí apod.) a vede občany k tomu, aby dodržovali zákony a respektovali práva spoluobčanů. Případné porušení nebo ohrožení zájmu společnosti je správní delikt, který se dále řeší podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (např. přestupek na úseku ochrany životního prostředí, přestupek za porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách, přestupky proti veřejnému pořádku apod.). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti obce zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví.
Dotaz 2:Jakým způsobem může obec řešit případy ukládání nebo spalování odpadů na soukromém pozemku?
Odpověď 2:
V zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je v obecných povinnostech uvedeno, že každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Na nakládání s odpady komunálního charakteru u fyzických osob (občanů) se vztahuje způsob stanovený obcí v obecně závazné vyhlášce, která zavádí systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území. Fyzická osoba je tak povinna řídit se tímto systémem a odkládat komunální odpad na místech k tomu určených. Porušení povinností stanovených v obecně závazné vyhlášce je přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy dle § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za který lze udělit pokutu do výše 30 000 Kč.

Dotazy týkajících se problematiky Ukončení provozování zařízení k využívání, odstraňování respektive ke sběru nebo výkupu odpadu :
Dotaz 1: Jak postupovat v případě, že provozovatel ukončí provoz zařízení, ke kterému byl udělen souhlas podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění.
Odpověď 1:
Jestliže dojde k ukončení provozu zařízení ze strany jeho provozovatele, tedy ne na základě rozhodnutí správního úřadu, je třeba aby provozovatel tuto skutečnost oznámil úřadu, který k provozování zařízení vydal souhlas. Ten pak následně v souladu s ustanovením § 78 odst. 4 písm. a) vydaný souhlas zruší. Tím, že došlo k ukončení provozování zařízení bylo uvedené ustanovení naplněno – došlo ke změně podmínek rozhodných pro vydání rozhodnutí. Rozhodnutí je nutné zrušit zejména proto, že jeho nositel by i nadále formálně byl osobou oprávněnou k převzetí odpadu – disponoval by souhlasem k provozu zařízení (§ 12 odst. 3 zákona o odpadech). Uvedený postup připadá v úvahu nejen v případech, kdy dochází k fyzickému ukončení provozu zařízení, ale i tehdy když dochází ke změně provozovatele zařízení.